Video Library

YOGA / PILATESDIA 15- 16 Minutos. Full Body Pilates Flow con Polainas
22 Minutos. Power House Pilates + Yoga
26 Minutos. Stretch Pilates con Propio Peso
25 Minutos . Power Energy Yoga
45 Minutos. Pilates Yoga Flow
40 Minutos. Pilates Yoga Flow
40 Minutos. Power Yoga Pilates
30 Minutos. Pilates Yoga Flow
30 Minutos. Power Yoga Pilates con Pesas
30 Minutos. Pilates Yoga Flow
26 Minutos. Pilates/Barre Cuerpo Completo con Liga