POWER SERIES
New! 25 Minutos. High Intensity Low Impact Cardio
Semana 1 | Episodio 5
New! 15 Minutos. Power Abs
New! 28 Minutos. Powerhouse Pilates
New! 12 Minutos. Spicy Booty
Abril-New! 15 Minutos. Powerful Body Sculpt
35 Minutos. Elevated Booty & Abs
New! 26 Minutos. Dynamic + Powerful Low Impact Cardio
35 Minutos. Standing Low Impact Cardio
New! 20 Minutos. Super Booty
New! 20 Minutos. Inner Outer Thighs Sculpt
New! 30 Minutos. Power Pilates Full Body
27 Minutos. Low Impact Cardio Mood Booster
New! 15 Minutos. Quick Booty Burn
New! 24 Minutos. Abs, Arms & Booty Burn
35 Minutos. Elevated Pilates
New! 35 Minutos. Intense Full Body con Pelota y Polainas
New! 20 Minutos. Ultimate Abs Burner
New! 33 Minutos. Full Body Power & Strength con Sliders & Liga
New! 22 Minutos. Full Body Sculpt con Aro & Pelota
35 Minutos. Full Body Power Pilates
28 Minutos. Booty & Core Power Series
23 Minutos . Full Body Advanced
20 Minutos. Power Pilates Full Body
30 Minutos. Ultimate booty
CLASE LIVE 35 Minutos. Challenging Booty & Lower Body
30 Minutos. Stronger Core
Semana 1 | Episodio 1
DÍA 1- 28 Minutos. Power Pilates Strength & Tone
Semana 1 | Episodio 2
DÍA 2- 40 Minutos. Head to Toe Sculpt & Tone
Semana 1 | Episodio 5
DÍA 5- 24 Minutos. Booty Burn & Tone
Semana 2 | Episodio 1
DÍA 8- 35 Minutos. Strong & Toned Legs
Semana 2 | Episodio 2
DÍA 9- CLASE LIVE- 30 Minutos. Lower Body Flow con Aro
Semana 2 | Episodio 4
DÍA 11- 25 Minutos . 360 Abs Sculpt
Semana 2 | Episodio 5
DÍA 12 -28 Minutos. Low Impact Cardio
Semana 3 | Episodio 3
DÍA 17- 25 Minutos . Full Body Sculpt & Burn
Semana 3 | Episodio 5
DÍA 19- 20 Minutos. Abs Burner
27 Minutos. Pilates Strength con Aro